WHO ชมไทยผู้นำโลกส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

องค์การอนามัยโลกชมไทยผู้นำโลกด้านส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เตรียมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโลกด้านกิจกรรมทางกายภายในปี 61 พร้อมสร้างเครือข่ายสุขภาพระดับนานาชาติให้ประชากรไม่น้อยกว่า 100 ล้านคนทั่วโลกมีสุขภาพดี ลดภาระจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขณะที่ไทยเล็งส่งเสริมกิจกรรมทางกายกลุ่มเด็ก-เยาวชน เหตุเนือยนิ่งจากโลกสังคมออนไลน์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับองค์การอนามัยโลกจัดเวทีการประชุมหารือระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิจาก 7 ประเทศภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หัวข้อแผนปฏิบัติการโลกด้านกิจกรรมทางกายระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่โรงแรมเอทัส สาธร กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายภาคปฏิบัติจาก 7 ประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย ติมอร์-เลสเต ไทย บังกลาเทศ ศรีลังกา มัลดีฟส์ อินเดีย อินโดนีเซีย เพื่อระดมความเห็นแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละภูมิภาค ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีนับเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์งานขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายเพื่อให้ประชากรไม่ต่ำกว่า 100 ล้านคนทั่วโลกมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นภายในปี 2573 ซึ่งความหมายของ “กิจกรรมทางกาย” เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถต่างๆ เพื่อทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมดในชีวิตประจำวัน ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มเด็กเป็นโจทย์ท้าทายเพราะมีกิจกรรมทางกายน้อย เนื่องจากพฤติกรรมเนือยนิ่ง เช่น การนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ การนั่งใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน การนั่งหรือนอนดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาโรคไม่ติดต่อ ยกตัวอย่างเช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง ฯลฯ ซึ่งวารสารด้านสาธารณสุข Lancet ประมาณการค่าเสียหายทางเศรษฐกิจจากการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ อยู่ที่ 67,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และประเทศไทยอยู่ที่ 2,400 ล้านบาทต่อปี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth