ฟื้นฟูการอ่าน สร้างชุมชนเข้มแข็ง

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนโครง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในระดับชุมชน ซึ่งมีสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สอร. เป็นหัวเรือใหญ่ดำเนินงาน

นอกจาก สสส.ที่เข้าไปพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้มีบรรยากาศส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แล้ว สอร.เชิญหน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานด้านการอ่านและหลายประเด็น เช่น การศึกษา สุขภาพ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สาธารณสุข สุขภาวะ ผู้ด้อยโอกาส การเกษตร และอาชีพ ช่วยหนุนเสริมโครงการนี้ เป้าหมายมีชัดเจนคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน 200 แห่งกระจายไปยังทั่วประเทศ ล่าสุด สสส.ร่วมเป็น 1 ใน 7 ภาคีกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนไทย ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ นอกจากนี้ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้แทนจากศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน 200 แห่ง เพื่อเติมพลังไฟสร้างสรรค์ชุมชนด้วย หัวใจสำคัญของเอ็มโอยูครั้งนี้มุ่งขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ให้แก่คนไทยในระดับชุมชน ปลูกฝังทัศนคติการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเข้าไปร่วมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เป็นพื้นที่ซึ่งมีบรรยากาศเอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายกระตุ้นให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth